Saturday, October 20, 2018

วังรีเกษตรอินทรีย์ (Wangree Organic Farm)

"แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง..."
rb

wangree
wangree
wangree
wangree
wangree
wangree

More>>